Беларускі Экзархат

Думкі сэрца

Цитаты и высказывания митрополита Филарета (Вахромеева), первого Патриаршего Экзарха всея Беларуси

1.jpg

ПРА БОГА

Колькі жыве на свеце чалавек, які разважае пра Бога, — столькі ён жадае убачыць славу Божую.

Блажэнны той, хто здольны ўбачыць славу Тварца ў мудрасці створанага Ім сусвету і ў прыгажосці зямной прыроды.

Мудры той, хто знаходзіць славу Гасподнюю ў сапраўдных ведах і адкрыццях, якімі Стварыцель кіруе чалавека да спасення.

Святы той, для каго пропаведзь славы Божай становіцца ладам думкі і ладам жыцця.

Але ніхто і ніколі ні на ёту не наблізіцца да разумення таго, што ёсць слава Уседзяржыцеля, калі не пастараецца выканаць галоўныя запаведзі Старога і Новага Запаветаў: «Узлюбі Госпада Бога твайго» і «Узлюбі бліжняга твайго» (пар.: Ляв. 19: 18; Друг. 6:5; Мф. 22:37-40).

 

***

Сведчанне веры выспявала ў свеце людзей доўгія стагоддзі і тысячагоддзі. Але толькі любімы вучань Хрыста, апостал Іаан Багаслоў, здолеў лаканічна абгрунтаваць яго: «Бог — гэта любоў, і хто знахо́дзіцца ў любо́ві, той знахо́дзіцца ў Богу, і Бог у ім. Любоў такой даскана́ласці дасяга́е ў нас, што мы будзем мець адва́гу ў дзень суда́, бо які Ён, такія і мы ў све́це гэтым» (1 Ін. 4:16-17).

...Мы дзейнічаем, як Ён. Так мог сказаць пра сябе апостал Любові, а нам, сённяшнім, больш адпаведна адказваць пра сябе на пытанне Божае словамі Шматпакутнага Іава: «Бо спытайся ў ранейшых родаў і паглыбся ў назіранні бацькоў іхніх; а мы — учарашнія і нічога ня ведаем, бо нашыя дні на зямлі — цень» (Іаў 8:8-9).

 

2.jpg

***

Сустрэча кожнага з нас адно з адным з'яўляецца ўжо не проста сустрэчай чалавека з чалавекам. Бо, сустракаючыся, мы вітаем адно аднаго — а ў Царкве ў такіх выпадках гаворыцца: «Хрыстос пасярод нас!» — і адказваюць: «І ёсць, і будзе!»

А як вы думаеце: хіба гэта не сустрэча з Госпадам? Мы — вобраз і падабенства Божае — вітаем адзін аднаго: «Хрыстос пасярод нас! — і гэта і ёсць сустрэча з Ім.

Але мы заўсёды чакаем чагосьці надзвычайнага, незвычайнага ... ці вартыя мы чагосьці незвычайнага, калі мы натуральнай сустрэчы адно з адным часам не радуемся?..

 

***

Давер — гэта з чалавечага пункту гледжання такі ж нелагічны стан, як, напрыклад, любоў і самаахвяраванне. Чаму мы давяраем таму ці іншаму чалавеку? Чаму і за што мы кагосьці любім, чаму ахвяруем сваім дзеля карысці іншага?..

Адказы на гэтыя пытанні не будуць паўнавартаснымі, не будуць праўдзівымі, калі ў іх аснове ляжыць толькі чалавечая логіка.

Але яны заўсёды сумленныя і зразумелыя, калі заснаваны на логіцы боскай, на тым неспасціжным чалавечаму розуму прадбачанні Усявышняга, якое ў хрысціянстве называецца промыслам, або прамысленнем Бога.

Тварэц усяго абдымае Сваёй любоўю і Сваёй творчай думкай кожны міг жыцця асобнага чалавека. І адначасова Ён мае апеку пра ўсё свеце ад першых да апошніх імгненняў яго быцця. Прамысленне Божае пра чалавека — гэта імкненне захаваць чалавека ў вечнасці, змясціўшы вечнасць у сэрцы чалавека.

 

 ПРА ЦАРКВУ

Хрысціянства — гэта жыццё ў Богу, гэта выкананне закона, дадзенага Богам. Менавіта ў Царкве чалавек набывае найбольшую ступень свабоды, якая калі-небудзь адкрывалася перад ім.

 

***

3.jpg

Царква як супольнасць вучняў Хрыстовых заклікана дэманстраваць свету магчымасць і рэальнасць перамянення як чалавека, так і грамадства сілаю благадаці Божай, паводле слова Спасіцеля: «Так няхай све́ціць святло ваша перад людзьмí, каб яны бачылі вашы добрыя ўчы́нкі і ўслаўля́лі Айца вашага, Які на нябёсах»  (Мф. 5:16).

 

***

Адказнасць Царквы Хрыстовай за стварэнне — гэта перш за ўсё выхаванне адказнасці кожнага чалавека за змест уласнага сэрца, бо з яго выходзяць у свет намеры, накіраваныя як на яго знішчэнне, так і на яго выратаванне.

 

***

З багаслоўскага пункту гледжання, Бог — просты, таму і вера таксама простая па сваёй прыродзе. І асобныя людзі, якіх у добрым сэнсе называюць «прасцяцамі ў веры», могуць знаходзіцца ў зносінах з Богам па-за якімсьці [навуковым] багаслоўем. Аднак Царква не заклікае вернікаў да «спрашчэння», не прапаноўвае ім прымітыўных вераванняў. У гранічным сэнсе Царква мае справу з усімі людзьмі, з чалавечым грамадствам у цэлым. Прапаведуючы ўсім, яна сустракаецца з вышэйшымі праявамі чалавечай думкі і культуры і заклікана даваць адказ аб сваім спадзяванні на самым высокім інтэлектуальным узроўні.

 

***

Па слову апостала Паўла, Царква святая і беззаганная, бо «Хрыстос узлюбíў Царкву і адда́ў Сябе за яе»; Царква не мае «плямы ці заганы» (гл.: Эф. 5:25-27). Але я б сказаў, што вялікая драма для нас, хрысціян, заключаецца ў тым, што кожны з нас, членаў Царквы, уражаны грахом, — а мы акурат і складаем бачную, чалавечую частку Царквы.

Патлумачу гэтую думка глыбока справядлівымі словамі протаіерэя Георгія Флароўскага, рэктара Свята-Уладзімірскай праваслаўнай семінарыі ў Амерыцы († 1979). Тлумачачы ўяўную антыномію (Царква — святая і беззаганная, а мы, яе члены, — грэшныя), ён казаў, што мы, члены Царквы, адначасова in patria et in via (на бацькаўшчыне і ў дарозе — лац.), гэта значыць: мы ўжо ў Царкве — і мы яшчэ на шляху да яе. Наша ўсеагульная грахоўнасць ёсць не «недахоп» , а драма кожнага з нас і грамадства ў цэлым.

 

***

4.jpg

Цяпер не трэба захапляцца знешняй прыгажосьцю і дабрабытам Царквы. «Бог ... не ў рукатворных храмах жыве», — абвясціў апостал Павел у Афінах (Дзеі. 17:24).

Прыгожыя залатыя купалы! Мы Богу павінны даваць лепшае. Але вялікія патрабаванні зараз прад'яўляюцца святарству: акрамя высокай маральнасці, бездакорнай сумленнасці і ісціннай праваслаўнай духоўнасці — трэба яшчэ і гаварыць мовай сучаснага чалавека, дапамагаць у вырашэнні самых складаных праблем, якія ставіць перад веруючымі рэчаіснасць.

 

ПРА ЧАЛАВЕКА 

Дух, душа і цела — вось чалавек.

Дух, які ад Бога, ажыўляе ў чалавечай прыродзе вобраз і падабенства Тварца і тым адрознівае чалавека ад любой іншай жывой істоты.

Несмяротная душа — як пачуццёвая, інтуітыўная складовая частка чалавечай прыроды — жыве ў крыві і засяроджваецца ў сэрцы. Таму сэрца здольна плакаць і смяяцца, мудрагеліць і глухнуць, разрывацца ад гора і перапаўняцца любоўю, ненавідзець і мілаваць...

Цела — як фізічная аснова ўсяго складу — цягне чалавека да зямлі, яно адчувае страсці і спакусы, патрабуе развіцця матэрыяльных умоў і ніколі не здавольваецца тым, чым валодае.

Вось чаму разумнае сэрца — гэта квінтэсенцыя чалавечай існасці.

 

***

У чалавеку ніколі не памірае чалавек, таму што ў ім незнішчальны вобраз Тварца. А таму і чалавек з'яўляецца творцам «аўтарам» таго, што ён стварае і здзяйсняе.

 

***

Чалавек чалавеку — брат і сястра. І кожны мае свой твар, сваю індывідуальнасць. Самасвядомасць асобы, індывідуальнасці, здавалася б, павінна спрыяць падзелу. Але ж — не! Гэта павінна прывесці нас да ўсведамлення таго, наколькі ж прамудра ўладкаваны гэты свет і чалавечы род, што ні адзін чалавек не паўторны. А калі гэтая асоба непаўторная — то якая ж яе каштоўнасць! І як можам мы гэтую непаўторную асобу абразіць, забіць, проста не звярнуць увагі...

 

***

Пераадолець грэх — значыць разарваць замкнёнае кола сваёй самасці, быць гатовым да самаадданых адносін з іншымі, бо тое багацце быцця, якое дараваў нам Бог, можа быць выпрабавана і перажыта толькі сумесна.

 

***

Міласэрнасць і дабрачыннасць — гэта не паслуга, не функцыя і не чарга сацыяльных праектаў. Міласэрнасць і дабрачыннасць — гэта сустрэчны двухбаковы рух сэрцаў, які адбываецца толькі пры ўмове ўзаемнасці братэрскай хрысціянскай любові і ўзаемнай ахвярнасці адно дзеля аднаго. Прымаючы, мы павінны ўмець дабрадзейнічаць сваім дабрачынцам, паводле слова святога апостала Паўла: «Нікому нічым не будзьце ў даўгу́, акрамя доўгу ўзае́мнай любові; бо хто лю́біць іншага, той вы́канаў закон» (Рым. 13:8).

 

 

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Смысл существования человека — в том, чтобы превзойти свое «человечество» и стать человеком через общение с премирным Богом.

 

***

Призванием человека от его грехопадения вплоть до сего дня была и остается покаянная забота об уменьшении страдания земли за грехи рода людского. Если древние говорили: «Познай себя — и ты познаешь весь мир», то мы вправе осмыслить это изречение по-христиански: «Исправь себя — и ты послужишь исправлению среды, которая тебя окружает».

Если человек со всей ответственностью сознаёт себя носителем образа и подобия Божия, то он на деле становится хранителем того, что сотворил Господь. И тогда цельность его личности обусловливает равновесие в окружающей его природе.

 

6.jpg

 ***

Мы призваны и обязаны учиться понимать других, то есть «для всех сделаться всем» (см. I Кор. 9: 22), чтобы суметь найти в Библии, в Евангелии Христовом, в истории нашей Церкви и нашего Отечества, в личном духовном опыте ответ на любой вопрос человека и на любой вызов времени.

 

 

***

«Не бойся, малое стадо» (Лк. 12: 32), — сказал Спаситель и этим дал понять, что в обществе мы всегда будем оставаться в меньшинстве и не должны стремиться стать большинством любой ценой. Только будем со Христом! «Мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16: 33), — сказал Спаситель. Нужно одно — быть преданным Христу и не бояться смущений.

 

***

Христос нам заповедал радоваться, потому что мзда наша «многа на небесех» (Мф. 5: 12). И все наши житейские заботы, скорби, болезни душевные и телесные, — всё это земное, и оно здесь и останется. Всё это для того, чтобы вы нравственно укреплялись, совершенствовались, перенося груз страданий. Всё это ради Царства Небесного. Ведь мы же не возьмем туда ничего земного. И скорбей не возьмем. Возьмем только добрые дела. Вот наше богатство!

 

7.jpg

 ***

Божественное наследие неотделимо от чаши, которую необходимо принять и испить. Эта чаша триедина, ибо прообразована евангельскими событиями Тайной вечери, Гефсиманского моления и Голгофских страданий. Мы не призваны к выбору одной из них. Мы призваны принять и радость Евхаристии в Сионской горнице, и смертельную скорбь в саду на Елеонской горе, и Божественную Кровь, пролитую распинателями.

 

 

 

О ВЕРЕ

Вера в Бога и тоска по торжеству Его Закона составляет неотъемлемый метафизический элемент человеческого бытия, она экзистенциально укоренена в глубине нашего существа.

 

***

Мне кажется, что доверчивая вера Богу призвана сосредотачиваться в человеческом сердце как твердость знания. Когда Символ христианской веры становится смыслом всех иных знаний, которые обретают в нём свою перспективу, тогда человек плодоносит делами веры и благим ведением, оправдывая слова Спасителя: «Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15: 5).

 

8.jpg

***

 На чудо надеются те, кому недостаёт веры. Вера — это труд, порою столь тяжкий, что называется подвигом. В подтверждение приведу слова апостола Иакова о том, что «вера без дел мертва» (Иак. 2: 20). Самое большое чудо, которое всегда перед глазами человека, но которое нужно уметь различить в суете мира, — это личная встреча с Богом. Это воистину чудо из чудес, которое способно преобразовать жизнь одной личности и всего рода человеческого. А чудеса из области сказок суть не более чем грёзы: они так же отличаются от чудес веры, как детская игра в куклы от настоящей семейной жизни.

 

ОБ ЭТАПАХ ЖИЗНИ

По своей природе молодость ищет свободы… Хотя порою и не всегда представляет, в чем же она состоит. Но для нас, христиан, нет тайны в этом вопросе и не может быть блужданий на этом пути! Ведь эту стезю жизни проложил для рода человеческого Сам Христос Спаситель, Который сказал: «Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 31-32).

 

***

Есть такое выражение в святоотеческой и житийной литературе: «твёрдо стоять в вере». То есть молодому человеку, а также его родителям следует стараться сызмальства утвердить в душе незыблемый духовный стержень, вокруг которого формируется личность, — начиная от характера и вкусов человека и заканчивая его пониманием таких явлений, как верность и честь, любовь и дружба, принципиальность и терпимость. Иными словами, у каждого человека должно быть внутреннее обоснование ответов на вопросы: ради чего он живёт и за что он готов отдать свою жизнь. Тот, кто затрудняется ответить на них, стоит на месте в своём личностном и духовном развитии… Духовное движение по своему направлению крестообразно — вверх, от земли к небу, и в стороны, от сердца к сердцу.

           

***

 «Не в долговечности честная старость, и не числом лет измеряется, — утверждает премудрый Екклесиаст, сын Псалмопевца. — Мудрость есть седина для людей, и беспорочная жизнь — возраст старости» (Прем. 4: 9). Признаюсь, я не только всегда помню наставления своих родителей, но и по сей день стараюсь учиться чистоте сердца и у детей, и у простых людей, и у малых мира сего, ибо все мы в свое время становимся спутниками на стезях нашего жизненного странствования.

 

О СЕМЬЕ

09.jpg

Любовь — это подвиг. Когда в Церкви совершается Таинство Браковенчания, Церковь поёт: «Святые мученики!» А почему? Потому что жизнь мужа и жены, молодых, неопытных, юных сердец, увлечённых друг другом, рассматривается как подвиг.

Это подвиг, дорогие мои! И потому научитесь хранить возникшее между вами чувство любви всю жизнь. Научитесь уступать друг другу. Брак — это не праздник и не прогулка по жизни! Это подвиг, который в Таинстве Брака венчается царскими венцами во образ будущего Божественного воздаяния. Кто этот подвиг осуществит и пройдёт всю жизнь в паре с любимым и любящим супругом, принося в жертву своё себялюбие ради единства и любви, — тот венчается Богом венцом истинным вовеки.

 

***

Разводятся не только молодые, но подчас и люди преклонного возраста, и не только те, у кого нет достойного жилья или достаточных финансовых средств, но и «богатые и знаменитые». Ответ на вопрос «почему?» кроется в сердцах людей, и он столь же многообразен, сколь многообразны человеческие судьбы.

Что же делать? Вспомнить о чести и славе. Да-­да! О тех самых дарах, которые во время церковного Таинства Венчания священнослужитель испрашивает для новобрачных у Бога: «Славой и честью венчай их!»

Не скрою, мне приходится рассматривать прошения о снятии церковного благословения с брака, когда супруги разводятся. Это очень прискорбная тема, потому что речь идёт о несоблюдении той чести и о расточении той славы, которую Бог, несомненно, дал им во время совершения Таинства.

Если бы мы действительно помнили, что каждый человек — это образ и подобие Бога, как бы мы были осторожны в словах и чувствах! Как больше бы заботились друг о друге, как боялись оскорбить Бога, уничижая другого человека!

Поверьте, это не риторические восклицания... Как же найти выход?

Помнить о чести и не пренебрегать славой любящего и любимого человека.

Ведь и … псалмопевец Давид, и его сын, премудрый Екклесиаст, говорили, что «начало мудрости — страх Господень» (Пс. 110: 10; Притч. 1: 7; 9: 10). И этот страх — отнюдь не панический ужас перед возможным наказанием, но именно опасение оскорбить Бога, страх перед возможностью вольно или невольно оттолкнуть Творца, отстранить Его хранящую десницу и остаться наедине со своими грехами и со смертью…

  

О СОВРЕМЕННОМ ВРЕМЕНИ

Господь наш Иисус Христос назвал Своих учеников и последователей «солью земли» (Мф. 5: 13). Важно, чтобы в наши дни христиане на уровне своих семей, общин, Церквей постоянно помнили о своём призвании свидетельствовать истины Христовы жизнью и делами своими. Эта их активность и способна придавать соответствующий «вкус» современному миру и способствовать его преображению.

 

***

010.jpg

Богословие не является «внутренним делом» Церкви. Оно призвано отвечать на вопросы и вызовы современности, обращаясь к живому человеку, учитывая его идеалы и сомнения, его интеллектуальные поиски и духовные потребности. Богословие по существу своему антропологично, потому что его адресатом является человек.

 

***

Если душа тянется к духовному, если тело обуздано духом, тогда и сам человек, и создаваемая им культура просветляются и навечно остаются яркими звездами на темном небосклоне.

Человек одновременно является и творцом и творением культуры, и потому его личная духовность или бездуховность могут служить определением исторического качества времени, в котором он живет.

 

***

Христианское вероучение всегда противопоставляло дикому облику национализма подлинный патриотизм. Эти два понятия не имеют ничего общего между собой! Если национализм не хочет знать братства между людьми, стремится к преобладанию над другими и приводит к худшим формам деспотии, то патриотизм, требуя от человека любви к Родине и своему народу, никогда не отвергает достоинства других наций и ценности их культур. Человек, проникнутый чувством патриотизма, с любовью и уважением относится к достижениям других народов. Для него необходимость сотрудничества, доверия и взаимообщения с людьми других национальностей становится жизненной потребностью.

 

***

011.jpg

Одной из главнейших причин тех трагедий, которые постигли народы Европы в ХХ веке, была именно эта, произнесенная и записанная в Священном Писании три с четвертью тысячелетия назад, — «надмилось сердце твое, и забыл ты… Бога» (ср.: Втор. 8: 14).

 

***

Хотелось бы напомнить нашему времени, сменившему так много ценностных ориентаций, о великой триаде христианских ценностей: о вере, о надежде и о любви.

Они пребывают в чудесной гармонии, и каждая поддерживает другую. В самом деле: если ты больше не любишь и не надеешься — то разве всё еще веришь? Если не веришь и не надеешься — то можешь ли любить? И если не любишь и не веришь — то на что надеешься?

По материалам книги «Мысли сердца»

(Издательство Свято-Елисаветинского монастыря города Минска, 2010 год).